Yeniliklər Musiqi Kino Tan?nm??lar Forum Əlaqə Mp3

Retro Sayt


    

 

 


     60-c? illər... Bu zaman kəsiyində Azərbaycan incəsənətinin yeni mərhələsi- intibah mərhələsi ba?land?. ??urlara hopmu? m?qavimətsizliyi, əzilmək xofunu darmada??n etmək istəyindənmi yaranm??d? bu "intibah mərhələsi"? Rejimin sifari?i ilə yaz?lan tarixə, uydurulan fenomenal ədəbiyyata, bəstələnən not "y???m?"na ?st??rt?l? cavab idimi 60-c? illərin sənət dir?əli?i? Hər halda əsrimizin bu d?nəmində ?arpaz fikirləri toqqu?dura biləcək maraql? və yaddaqalan sənət meyarlar? formala?m??d?. Ən əsas? isə bu idi ki, qara fəhləsindən "qara" k?rs?də oturan?na kimi hər kəs bu formala?man? fərq edə biləcək dərəcədə "ziyal?" olma?a məcbur deyildi. Ədəbiyyat və incəsənətin b?t?n ?axələrində pe?əkar və yarad?c? bir sistem formala?m??d?. Bu dinamikan?n fonunda "qurulu?" y?rt?c?l???n?n qabar?q təzah?r? nəzərə ?arpsa da, tarixin q?z?l səhifələri yaz?ld?. Bu səhifələrin fonunda isə, ?zfəaliyyət mexanizmləri hələ dumanl? təsəvv?rlərdən ba?qa bir ?ey deyildi.
     
Kainat? diz ??kd?rən heybətli fatehlər, ?lkələri viran qoyan sərkərdələr belə, mədəniyyəti məxsus oldu?u xalq?n sivil təfəkk?r?nə y?ksək təkan verə biləcək amil hesab etmi?lər. Həqiqətən də insan o?lu ya?ad??? m?hit etibarilə yaz?dan-pozuya, səsdən-səssizliyə, zildən-bəmə məhz qidaland??? mədəniyyətin inki?af?na cəhd g?stərir.
     Qaya rəsmlərinin yaz?l? ?ahidi Qobustan?n ucsuz-bucaqs?z soyuq divarlar?nda əks-səda verən ?zeyir musiqisinin notlar?na hopmu? F?zuli, Nizami d?has? b?y?k xalq?n ?z? qədər ?ərəfli ke?mi?inə ??raq tutur. Mədəniyyətin ?nc?lləri s?ras?nda əzmini əsirgəməyən, janr etibarilə m?xtəlif sahələrdə əvəzsiz xidmətlər g?stərmi? ?əxsiyyətlərin ya?anm?? məqamlar?n?n qiyabi bələd?i kimi zəngin Azərbaycan incəsənətinin ən zərif n?anslar?n? ?atd?rma?? ?z?m?zə borc bilirik.
     Yeni nəslin ?z ke?mi?ini danmamas?, ??r?k və baya?? ideologiya arxas?nca kor-koranə qa?mamas?, incəsənət sahələrinin yetənəksiz "kadrlar" ixtiyar?na verilməməsi və mədəniyyətin anlaml? bir ?əkildə qavran?lmas? naminə virtual məkan?n lab?d imkanlar?ndan laz?mi ?əkildə bəhrələnərək, istər teatr, musiqi, kino, istərsə də təsviri incəsənətin m?vcud qollar?n? səhifəmizdə i??qland?rma?a nail olduq. Unutmaq olmaz ki, hər d?vrdə maarif?ilərimiz cəmiyyətin savadlanmas?, tərəqqisi y?n?ndə m?barizə metodlar?n? mən?msətmi?, məhdud da olsa, ziyal? ?evrəsi yaratm??lar. Təsad?fi deyildir ki, bu g?n hər bir Azərbaycanl? gəncinin qəlbində azac?q da olsa, b?y?k mədəni irsin zərrəciyi vard?r.

     
Arzu və diləklərinizi ba?qalar? ilə də payla?maq istəyirsənizsə, onda ?rək s?zlərinizi QONAQ DƏFTƏR?NƏ qeyd edin

      Azeri Font | webmaster@azeriart.net  Copyright 1998-2006 Sabuhi Novruzov. All Rights Reserved