Tofiq Quliyev


   Azərbaycan bəstəkar? musiqi xadimi. Azərbaycan xalq artisti(1964). Azərbaycan əməkdar incəsənət xadimi(1958). 1957 ildən Azərbaycan Bəstəkarlar ?ttifaq? ?darə Hey’ətinin ?zv?, 1968 ildən katibi. 1961 – 64 Filarmoniyan?n direktoru. 1958 – 59 isə bədii rəhbəri olmu?dur. Tofiq Quliyev Azərbaycan Estrada musiqisinin yarad?c?lar?ndand?r. 1941 – 45 m?haribə illərində “?ld? bar D?nd? Yoxdur” sonrak? d?vrlərdə “Neft?ilər mahn?s?”, “Q?z?l s?nb?l”, “Azərbaycan” lirik mahn?lardan isə “Sənə də qalmaz, “ ?lk bahar” , “ Sevgilim” , “ Sən mənim, mən sənin” , “ Ax?am g?r??lərinə” , “ Bəxtəvər oldum” , mahn?lar?n?n m?əllifidir. Tofiq Quliyevin kino musiqisinin inki?af?nda da rolu vard?r. O, “Sevimli mahn?” , “ G?r??” , “Q?zmar g?nə? alt?nda ” , “?gəy ana ” , “ Telefon?u q?z” , “Belə ada da vard?r ” , “Nəsimi ” , və s. filmlərə musiqi bəstələmi?dir. Tofiq Quliyev “Aktrisa ” (1943) , “Q?z?l axtaranlar ”(1963) , “Sənin bircə s?z?n ” (1967), “ Tahirin s?qutu”(1972), “Sabah?n xeyir Ella ”(1973) operettalar?n?n m?əllifidir. 2 Qirmizi Əmək Bayra?? ordeni və “?ərəf ni?an?” ordeni ilə təltif edilmi?dir.


 

 

 

 

 

 

 

 

- Geri