??vkət Ələkbərova

 


   

Bu səsin q?drəti milyonlar?n ?rəyində ??vkət Ələkbərova ?nvanl? bir məhəbbət oca?? qalay?b. Səs ruh kimi ?lməzdir. Bircə fərqi var ki, hər ruh yaln?z bir bədəndə qərar tutur. Bir ruhla, bir ?m?rlə d?nyam?za gələn səs isə milyon-milyon qəlblərə bir anda yol tapa bilən, k?n?lləri ovudub, a?ladan m?c?zədir. Bu, hər kəsə qismət olmayan və həm də hər kəsin olan bir g?zəllikdir. Musiqimizin "Qaraba? ?ikəstəsi"nə k??ən, "A? ?i?əy"inə hopan, "Sevgi nə?məsi"ndə, "Məhəbbət"ində qərar tapan bir səs də var musiqi d?nyam?zda. ??vkət Ələkbərova səsi. Bir zamanlar xan?m-xat?n bir m??ənninin ecazkar nəfəsi ilə dilə gələn bu səs indi musiqi xəzinəmizin incilərinə d?nən lent yaz?lar?nda ?l?ms?zlə?ib, zaman?n h?dudlar?n? a??b Anas?n?n fikrinə uy?un olaraq, ??vkəti əvvəlcə musiqi məktəbinin kaman?a sinfinə qoyublar. Amma ona ba?qa bir sənət yolu se?mək art?q gec idi. ??nki ??vkətin qəlbi oxumaq arzusu ilə d?y?n?rd?. M??ənnilik onun tale yaz?s?yd?, bir g?n "təsad?f" kimi qar??s?na ??xaraq ??vkəti səhnəyə apar?b. Həmi?ə anas?n?n ?al??d??? orkestrə gələn balaca ??vkət kollektivin rəhbərinin təkidi ilə səhnəyə ??x?b. Sonra o, "Kəndlilər evi"ndəki ?zfəaliyyət kolektivinə yaz?l?b. 1937-ci ildə bədii ?zfəaliyyət kollektivlərinin m?sabiqəsində i?tirak edib. M?sabiqənin məsuliyyətli tərəfi həm də onda olub ki, i?tirak??lar?n ??x???n? ?zeyir Hac?bəyov, Səid R?stəmov, B?lb?l kimi g?rkəmli sənətkarlar qiymətləndirib. Opera Teatr?nda ke?irilən yekun konsertdə ??vkət Ələkbərova "Qaraba? ?ikəstəsi"ni oxuyub. Həmin g?n səsi, ifas? bəyənilən ?? istedadl? gəncdən biri idi ??vkət Ələkbərova. Sonradan həmin gənclərlə - Fatma Mehrəliyeva və G?la?a Məmmədovla sənət dostu, yax?n yolda? olub. O m?sabiqə həm də ??vkət Ələkbərovan?n professional musiqi sənətinə birdəfəlik gəli?iydi. ??nki onu ?zeyir bəy ?z?n?n yaratd??? Azərbaycan D?vlət Xoruna i?ləməyə dəvət edirdi.


Geri Davam?