Sara Qədimova

 


   Azərbaycan mu?ənnisi. Azərbaycan?n xalq artisti (1963). Uzun illər boyu (1941-ci ildən ba?layaraq) M.Maqomayev ad?na Azərbaycan D?vlət Filarmoniyas?n?n solisti olmu?, həm?inin M.F.Axundov ad?na Azərbaycan D?vlət Opera və balet Teatr?na Leyli (Leyli və Məcnun), Əsli (Əsli və Kərəm) partiyalar?nda ??x?? etmi?dir (1957-62). Sara Qədimovan?n repertuar?na mu?amlar (?ur, Bayat?-?iraz, ?ahnaz, Qatar və s.) Azərbaycan bəstəkarlar?n?n əsərləri, Azərbaycan xalq mahn?lar? və xarici ?lkə xalqlar?n?n mahn?lar? daxildir. Onun m??ənni kimi yeti?məsində H.Sarabski, S.?u?inski, X.?u?inskinin təsiri olmu?dur. Ke?mi? SSR?-nin bir ?ox ?əhərlərində və xarici ?lkələrdə (?ran, ?raq, ?ndoneziya, Qvineya, Monqolustan və s.) ??x?? etmi?dir. ?ərəf ni?an?, ??hrət ordenləri və medallrla təltif olunmu?dur. 


 

 

 

 

 

 

- Geri