Rə?id Behbudov


         Rə?id haqq?nda yazmazdan əvvəl, mən onun haqq?nda yaz?lanlar? oxuyub, ?əkildiyi filmlərə bax?b, oxudu?u musiqiləri dinləyib və ən nəhayət onun məzar?n? ziyarət etdim. B?t?n bunlar mənə onun haqq?nda yazma?a ilham verdi. Onun səsi indi də əsl musiqiyə qiymət verənlərin xatirində ya?ay?r. Rə?id Məcid o?lu Behbudov- G?rkəmli Azərbaycan m??ənnisi və ictimai xadim, Sosialist Əməyi Qəhrəman?, SSRI xalq artisti, SSR? və Azərbaycan D?vlət M?kafatlar? Laureat?, 2 Lenin Ordeni, Q?rm?z? Əmək Bayra??, Xalqlar Dostlu?u ordenləri ilə təltif olunmu?dur, bir s?ra xarici ?lkələrin m?kafatlar?na layiq q?r?lm??dur. R.Behbudova Da??stan xalq artisti, G?rcustan əməkdar incəsənət xadimi fəxri ad? verilmi?dir. G?rkəmli sənətkar və ictimai xadim, m?stəsna dərəcədə səmimi, mehriban insan, b?y?k iste'dad sahibi Rə?id Behbudov ?zunun var q?vvəsini və biliyini Vətənə, incəsənətə xidmət i?inə həsr etmi?dir. Onun ad? Vətən və d?nya musiqi-ifa??l?q mədəniyyətinin tarixinə yaz?lm??d?r. G?rkəmli m??ənni, ictimai xadim, vətənpərvər Rə?id Behbudovun əziz xatirəsi xalq?n qəlbində həmi?ə ya?ayacaqd?r. O ?z?n?n b?t?n q?drətli iste'dad?n?, t?kənməz q?vvəsini, b?y?k təcrubəsini və biliyini Azərbaycan mədəniyyətinin inki?af?na və tərəqqisinə vermi?, ?z yarad?c?l??? ilə vətənda?l?q, xəlqilik ideyalar?na bərqərar etmi?dir. B?y?k sənətkar, alovlu vətənpərvər olan Rə?id Behbudov ?z qudrətli istedad?n?, ?ox b?y?k təcr?bəsini və biliyini Azərbaycan musiqi sənətinin inki?af?na və ?i?əklənməsinə, onun sosial fəall???n?n və beynəlmiləl əhəmiyyətinin artmas?na sərf edirdi. O ?mr? boyu ?z yarad?c?l???nda bir vətənpərvər sənətkar qar??s?nda duran vəzifələri dərindən ba?a d???r, vətənə, xalqa xidmət etməyin ən parlaq n?munəsini g?stərirdi. Onun mahn?lar? planetin bir ?ox g??ələrində səslənmi?dir. Bu g?zəl melodiyalar? hər yerdə, m?xtəlif qitələrdə fərəh və minnətdarl?q hissi ilə dinləyirdilər. Do?ma diyar?n b?t?n g?zəlliyini, onun adamlar?n?n mehribanl???n?, səmimiliyini, qay??ke?liyini ?z?n?n e'cazkar səsi, ?z?n?n təkrars?z g?zəlliyi ilə tərənn?m etməkdə, b?y?k, g?zəl vətənimizdən, hər bir adam ???n əziz olan s?lh, dostluq və əmin-amanl?q ?əraitində xo?bəxt həyat haqq?nda mahn? dili ilə s?hbət a?maqda onun tay?-bərabəri yox idi. Yaln?z g?zəl torpaq, yaln?z namuslu xalq belə bir o?ul b?yudə bilərdi. 

Geri Davam?