Oqtay A?ayev


   Oqtay A?ayevin ah?l ya?da da səsi cavan idi, fitrətdən gələn bir sehrin g?c? ilə səsi də cavan qal?b. Bəli b?y?k səslər qocalm?r. Atas? A?ayev Cəfər Bəhram o?lu ("Ədalət" partiyas?n?n sədrinin o?lu olub), 1937 illərdə represiya vaxt? ailələri ?ox incidilib. U?aql?q illəri m?haribə d?vrinə təsad?f etdiyi ???n ?ox cətinliklə ke?ib. əsasən də 1941-54-c? illər Oqtay m?əllim ???n ?ox a??r ke?mi?dir. Sənətə gəli?i isə u?aql?q d?vr?ndən musiqini sevmi?dir. 1953-c? ildə Asəf Zeynall? ad?na Musiqi texnikumuna daxil olmu?dur. Muəllimi Sofya ?vanovna Xalfen olmu?dur. O.A?ayev d?nyan?n bir ?ox xarici ?lkələrində Afrika, əlcəzair, Marokko, Pol?a, ?exoslovakiya, Bolqar?stan, Rum?nya və s. ke?mi? SSR?-nin b?t?n respublikalar?nda qastrol səfərlərində olmu?dur. Bir ?ox xarici ?lkələrdə u?urla ??x?? etmi?dir. Oqtay A?ayev R.Hac?yevin idarəsi ilə "Azərbaycan D?vlət Estrada Orkestri" nin solisti olmu?dur. 1962 Kreml Saray?nda b?y?k konsert vermi?ler, Oqtay A?ayev həmin sarayda 11 konsert vermi?dir. Oqtay A?ayev kino sənətində də fəaliyyət g?stərmi?dir. V.Mustafayevin "Yapon və Yapon" filmində milis rəisi rolunda ?əkilmi?dir. "O q?z? tap?n", "Da?larda d?y??" və s. filmlərdə Oqtay A?ayev mahn?lar ifa edib.Oxudu?u mahn?lar?n 200-dən ?oxu lentə yaz?lm??d?r. Azərbaycan və xarici ?lkə bəstəkarlar?n?n xeyli mahn?lar?n? ifa etmi?dir.


 

 

 

- Geri