Niyazi


   Azərbaycan dirijoru, bəstəkar və ictimai xadim. SSR? xalq artisti (1959). Sosialist Əməyi Qəhrəman? (1982). Dirijorlar?n ?mumittifaq bax???n?n laureat? (1946). SSR? D?vlət M?kafat? laureat? (1951-52). ?.Hac?bəyov ad?na Azərb.SSR D?vlət M?kafat? laureat? (1967). Azərbaycan Lenin Komsomolu Mukafat? laureat? (1972). Beynəlxalq "Nehru" m?kafat? laureat? (1972). Azərbaycan musiqisində ilk simfonik əsərlərin m?əlliflərindən olan Niyazi milli simfonizmin tə?əkk?l? və inki?af?nda əhəmmiyətli rol oynam??d?r. O, "Rast" (1949) simfonik mu?am?, Zaqatala suitas? (1934), Ləzgihəngi (1934), Konsert vals? (1954) və s. simfonik əsərlərinin, kinofilmlərdə Almas, Kəndlilər, Fətəli Xan, Mahn? belə yaran?r və s. musiqinin m?əllifidir. Niyazi "A??q Qərib" (Z. Hac?bəyov), "Ar??n mal alan" (?. Hac?bəyov) və s. əsərlərin yeni redaksiyas?n? haz?rlam??d?r. Azərbaycan xalq mahn?lar?n?n (Kəklik, Qaragilə, Xumar oldun, Ay bəri bax, K??ələrə su səpmi?əm və s.) simfonik orkestr ???n i?ləmi?dir. 1935-də "Rast" və "?ur" mu?amlar?n? nota salm??d?r. Xarici ?lkələrdə ?exoslovakiya, Bolqariya, Almaniya, Macar?stan, Fransa, T?rkiyə, ?ran və s. qastrolda olmu?dur. 2 Lenin, Oktyabr ?nqilab?, Q?rm?z? Əmək Bayra??, "?ərəf ni?an?" ordenləri, Bolqar?stan?n "Kiril və Mefodi" ordeni, Macar?stan?n "B. Bartok" medal? ilə təltif edilmi?dir. 

 

 

 

 

 

- Geri