Habil Əliyev

 


   Musiqimizin kaman? tarixində təkdi, tənhad?, təkrars?z, bənzərsizdi, əvəzsizdi Habil.Habil ki?ik ya?lar?ndan A?da? musiqi məktəbində kaman?a ?alma?? ?yrənməyə ba?lay?b. Elə həmin vaxtdan da meylini kaman?aya sal?b. 1938-ci ildə məktəblərində bayrama həsr edilmi? təntənəli gecə ke?irilirdi. Habil ?mr?ndə ilk dəfə olaraq həmin gecədə i?tirak etdi və sənətdə ilk add?m?n? atd?. Yeddinci sinfi və həm də musiqi məktəbini bitirəndən sonra Habil pedaqoji məktəbə girdi. M?haribə vaxt?na d??d?y?ndən ailə ?əraitinin ?ətinliyinə g?rə Habil pedaqoji məktəbdə oxumaqla bərabər ax?amlar N.B.Vəzirov ad?na A?da? D?vlət Dram Teatr?nda i?ləyirdi, kaman?a ?al?rd?. 1947-ci ildə Habil A?da?da pionərlər evində dərnək rəhbəri oldu. 1952-ci ildə Bak?ya gəlib A.Zeynall? ad?na Musiqi Məktəbinin kaman?a ??bəsinə daxil oldu. G?rkəmli tarzən Qurban Primovdan və mə?hur m??ənni Xan ?u?inskidən mu?am sənətinin sirlərini ?yrənməyə ba?lay?r. Habil 1953-c? ildə M.Maqomayev ad?na Azərbaycan D?vlət Filarmoniyas?nda əvvəlcə rəqs ansambl?nda m??ayiət?i, sonra isə trioda kaman?a ?alan kimi fəaliyyətə ba?lay?r. Seyid ?u?inski, Həqiqət Rzayeva, Xan ?u?inski, Z?lf? Ad?g?zəlov, M?təllim M?təllimov, ??vkət Ələkbərova, Sara Qədimova, Fatma Mehrəliyeva kimi sənətkarlar?n konsertlərində m??ayiət?i olan Habil həvəslə onlar?n ?lməz irsindən bəhrələnir, daha səylə ?al???r, saatlarla mə?qdən yorulmurdu. 1961-ci ildə Habilin televiziyada ilk konserti oldu. Habil d?nyan?n bir ?ox ?lkələrində Almaniya, ?ran, Fransa, Pakistan, ?sve?rə, ?ngiltərə, Hindistan, Hollandiya, Mozambik, Suriya, Yaponiya ve s. ke?mi? SSR?-nin respublikalar?nda qastrol səfərlərində olmu?dur. Habil "Segah", "Bayat?-Qacar", "Bəstənigar", "Bayat?-?iraz","Rahab", "Bayat?-K?rd", "?ahargah", "Rast", "Zabul" mu?amlar?na yeni həyat-kaman?a həyat? vermi?dir.


 

- Geri