Bülbül

 


   Azərbaycan opera mu?ənnisi (lirik-dramatik tenor), xanendə, musiqi folkloru tədqiqat??s?. SSR? xalq artisti (1938).SSR? D?vlət m?kafat? laureat? (1950). 1924 ildən Azərbaycan Opera və Balət Teatr?n?n solistidir. B?lb?l?n repertuar?nda Qərbi Avropa və rus klassiklərinin əsərləridə "Karmen", "Aleko", "Riqoletto" və s. xalq mahn?lar?ndan "S?sən s?nb?l", "Yaxan d?ymələ", "Qara g?zlər", "?al oyna", "Segah təsnifləri" və s. B?lb?l A.Zeynall?n?n "?lkəm", ?.Hac?bəyovun "Sənsiz", "Sevgili canan" romanslar?n?n ilk ifa??s? olmu? və zəngin boyalarla təkrarolunmaz musiqi obrazlar? yaratm??d?r. B?lb?l?n ifa??l???nda milli vokal ?slubu ilə italyan vokal ?slubu ?zvi ?əkildə birlə?ibdir. B?lb?l?n redaktəsi ilə "50 Azərbaycan el mahn?s?" (1938) və Azərbaycan xalq mahn?lar? (1956,58) ?ap edilib. 2 Lenin ordeni, 2 Q?rm?z? Əmək Bayra??, "?ərəf ni?an?" ordeni, ?taliyan?n Qaribaldi ordeni və medallarla təltif edilmi?dir.

     Opera sahəsində rollar?:
Koro?lu (Koro?lu, ?.Hac?bəyov)
Əsgər (Ar??n mal alan, ?.Hac?bəyov)
Qərib (?ahsənəm, R.M.Qlier)
Nizami (Nizami, E.Bədəlbəyli)
Fərhad (Xosrov və ?irin, Niyazi)
Aslan (Vətən, Q.Qarayev)
Saro (Anus, A.Tiqranyan)


- Geri