Anatollu Qəniyev

 


   Azərbaycan  mu?ənnisi. Neft?ala ?əhərində do?ulmu?dur. U?aql?qdan musiqiyə həvəsi olmu?dur. Hərbi xidmətdən sonra A.Zeynall? ad?na musiqi məktəbində təhsil al?b. M?əllimi F.Mehdiyev olmu?dur. Bitirdikdən sonra Azərbaycan D?vlət Radio Televiziyas?n?n solisti olmu?dur (1959). Sonradan T.Əhmədovun rəhbərlik etdiyi estrada orkestrinin solisti olmu?dur. Azərbaycan Mədəniyyətinin 10 g?nl?y?ndə Moskvada ??x?? etmi?dir (1959). Anatollu Qəniyev Kuba, Almaniya, Pol?a, ?exoslovakiya, Ərəb ?lkələrində və s. qastrol səfərlərində olmu?dur. 60-c? illərin əvvələrindən etibarən Azərbaycan D?vlət Filarmoniyas?n?n solisti olmu?dur. Badaml?, Nu? olsun, Naz-naz və s. dillər əzbəri olmu? mahn?lar? ifa etmi?dir. Koro?lu, Ulduzlar s?nm?r, M?c?zələr adas?, Mehman, Alma-almaya bənzər kimi kinofilmlərdə mahn?lar? səslənmi?dir. 

 


 

 

 

 

 

 

 

- Geri